Porady i wyjaśnienia

W tej części naszej strony znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania, które do nas kierujecie pod adres biuro@kobrr.pl w zakładce Kontakt. Oczywiście, są to jedynie fragmenty listów, które przesyłamy zwrotnie do pytających. Nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc, ale jeżeli tylko to możliwe odpisujemy.

57/51/0211 Uprawnienia kominiarza.
„Czy kominiarz może wykonywać przeglądy instalacji?” Na tak postawione pytanie, wbrew pozorom, nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Najczęściej nie wszystkich, no chyba, że posiada uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Jeżeli jest mistrzem w rzemiośle kominiarskim (nie wszyscy kominiarze nimi są) może dokonać przeglądu przewodów dymowych, przewodów spalinowych i wentylacyjnych ale jedynie grawitacyjnych. Prawo dokonywania przeglądu wszystkich przewodów kominowych, tzn. tych o których pisałem wyżej, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, posiada jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

56/41/0111 Współpraca z podmiotem zewnętrznym.
„Firma (…) wykonała u nas przegląd i nie przesłała zawiadomienia do nadzoru budowlanego, co teraz?” Można byłoby się rozpisywać na temat rzetelności itp. Pozwoliłem sobie nie przytaczać nazwy firmy z Pana listu. Skupmy sie na problemie. Czy należy przesłać zawiadomienie po przeprowadzeniu przeglądu? Odpowiedź jest jednoznaczna. Z Pana listu wynika, że mamy do czynienia z budynkiem o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2. W takim przypadku osoba dokonująca kontroli zawiadamia bezzwłocznie właściwy organ o jej przeprowadzeniu. Zawiadomienie następuje w formie pisemnej (Pr.Bud. art.62, ust.1, pkt 3). Czy należy przesłać protokół? Biorąc pod uwagę to, że ten sam organ jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych, a tym samym do wglądu w dokumenty dotyczące obiektu, wysłanie protokołu jako załącznika do pisma nie jest błędem. Trzeba jednak pamiętać, że przepisy ustawy tego nie nakazują. Jeżeli zawiadomienie nie zostało przesłane, należy jak najszybciej naprawić ten błąd. Innym problemem jest to, czy może Pan wypowiedzieć umowę wiążącą Pana z przedmiotową firmą, nie zachowując okresu wypowiedzenia. Naszym zdaniem opisana wyżej sytuacja kwalifikuje się jako rażące naruszenie warunków umowy i może być uznana za przyczynę takiego wypowiedzenia.

55/22/0710 Ponadnormatywny przegląd.
„Po zakończeniu przeglądu rocznego otrzymałem protokół, który wstyd dołączyć do książki (…)” – opisywany przez Pana „protokół” („dwie kartki zszyte zszywaczem”), rzeczywiście odbiega od przyjętych standardów (budynek 39 tys. m2 pow. uż.). Jednak nie sądzę by był konieczny ponowny przegląd roczny. Narazi się Pan na dodatkowe koszty i wyda pieniądze, które można przeznaczyć na inne sposoby podnoszenia bezpieczeństwa obiektu. Chyba że ma Pan uzasadnione obawy co do kwalifikacji kontrolującego, czy stanu obiektu. I tu dygresja, za takie sumy, które Pan podał nie można profesjonalnie wykonać tej pracy, na przyszłość zapraszam do nas.

54/31/0710 Stary kocioł – przegląd.
„Czy to prawda, że do końca tego roku muszę wykonać kontrolę kotła?” Rzeczywiście znowelizowana ustawa zawiera zapis o konieczności takiej kontroli i data 31 grudnia 2010 r. rzeczywiście występuje. Zachodzić musi jednak kilka okoliczności. Kieruję Pana do zakładki Przeglądy techniczne pkt 5., tam znajdzie Pan wyczerpująca odpowiedź na pytanie.

53/21/0710 Mój obiekt został zalany w czasie powodzi, czy muszę wykonać przegląd?
Pomimo wykonania przez Pana przeglądu technicznego miesiąc temu, zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo budowlane, musimy uznać, że zachodzi okoliczność z art. 61 pkt2. (intensywne opady atmosferyczne) i nastąpiło bezpośrednie zagrożenie uszkodzeniem obiektu budowlanego. Tym samym będziemy mieli do czynienia z kontrolą bezpiecznego użytkowania obiektu (art. 62 ustawy).

52/12/0610 Co z kob założoną przed lipcem 2003?
Niestety ze względów formalnych powinna być zmieniona na kob zgodną z nowym rozporządzeniem. Stara książka może się jeszcze niejednokrotnie przydać, proszę jej nie wyrzucać. Najlepiej dołączyć ją do dokumentacji obiektu. W starej kob należy poczynić odpowiednią adnotację o zakończeniu jej prowadzenia i o założeniu nowej książki.

51/11/0610 Kob kiedy i dla jakich obiektów?
Najbardziej jest nam bliska interpretacja przepisów mówiąca o tym, że kob należy założyć niezwłocznie po zakończeniu ostatniego etapu procesu budowlanego i przystąpieniu do użytkowania obiektu. Taka interpretacja najczęściej pojawia się w publikacjach i komentarzach do Prawa budowlanego.
Wg ustawy kob nie zakładamy dla: obiektów mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego, obiektów, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Kob nie zakłada się też dla obiektów, dla których prowadzona jest książka drogi lub książka obiektu mostowego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.