Pomiary elektryczne

Ta część specjalistycznej kontroli obiektu jest szczególnie ważna dla jego długookresowego bezpiecznego użytkowania. Kontrolując instalacje elektroenergetyczne i piorunochronne, należy zwrócić uwagę na takie zagadnienia jak:

  • Pomiary i próby eksploatacyjne (pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej)
  • Sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej
  • Sprawdzenie ciągłości połączeń części naziemnych
  • Pomiar rezystancji uziemienia
  • Sprawdzenie stanu uziomów

W naszych zespołach inżynierskich wszystkie pomiary wykonują osoby posiadające najwyższe kwalifikacje. Posługujemy się nowoczesnym, zgodnym z polskimi normami technicznymi, sprzętem. Biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania Państwa obiektów możemy przeprowadzić pomiary w porze nocnej lub w dni wolne od pracy.

Przeprowadzając wywiad dotyczący obiektu, lub oględziny na miejscu, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu atrakcyjną cenowo ofertę, idealnie pasującą do Państwa potrzeb. Dokumentujemy zakres prac przedstawiając obszerny i przejrzysty protokół.

Możliwość komentowania jest wyłączona.