Przeglądy techniczne

Szanowni Państwo,
Poniższe informacje kierujemy przede wszystkim do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) w art. 61 jasno określa, że to właśnie na Was mili Państwo, spoczywają szczególne obowiązki związane z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania obiektu. Nasza spółka pragnie wspierać Was w tych działaniach pozostawiając do Waszej dyspozycji zespoły inżynierskie, w skład których wchodzą osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje do wykonywania okresowych przeglądów technicznych.

Rodzaje przeglądów okresowych

Zgodnie z wyżej przytoczona ustawą (art. 62) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

 1. Okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, a w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 co najmniej dwa razy do roku (w terminach do 31 maja i do 31 listopada), polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • Instalacji gazowych
  • Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
 2. Okresowej kontroli co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu:
  • Stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego
  • Estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
  • Instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
  • Efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.
 3. Okresowej kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu. Kontrolę taka należy wykonać każdorazowo w przypadku zaistnienia i oddziaływania na obiekt czynników zewnętrznych związanych z działaniem człowieka lub sił natury, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 4. Okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych:
  • Co najmniej raz na dwa lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kW
  • Co najmniej raz na cztery lata – opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem.
 5. Jednorazowej obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać – kontroli podlegają instalacje grzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła (kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza sie do dnia 31 grudnia 2010 r.

Dokumentacja pokontrolna

Efektem naszej pracy jest dostarczony do Państwa protokół. Protokół zawiera dokładny opis stanu technicznego Państwa obiektu. Wskazujemy w nim stwierdzone uszkodzenia i oceniamy ich poziom. Wskazujemy zakres robót do wykonania oraz ich kolejność. Potwierdzamy kwalifikacje prowadzących kontrolę inżynierów, przez umieszczenie w załączeniu kopii ich uprawnień budowlanych. Wyczerpujący zagadnienie protokół wraz z dołączonym obszernym materiałem zdjęciowym świadczy o Państwa najwyższej staranności w zakresie dochowania przepisów prawa.

Opieka pokontrolna

Działamy w całej Polsce, dbamy o budowanie długookresowych relacji z naszymi Klientami. To na nas spoczywa obowiązek przypomnienia Państwu o kolejnych kontrolach. Na życzenie informujemy na bieżąco o zmianach w przepisach Prawa budowlanego. Przy kolejnych kontrolach, lub przy większej ilości obiektów stosujemy dogodne zniżki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.