Głos GINB w sprawie książki obiektu budowlanego (104/11/0810)

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego skierował pismo do Wojewódzkich Inspektorów, w którym odniósł się do prowadzenia książek obiektów budowlanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

„W związku z informacjami o uchybieniach popełnianych przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego, zwracam się z uprzejmą prośba o przypomnienie powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego o konieczności bezwzględnego egzekwowania obowiązków związanych z prowadzeniem tego dokumentu.
Chciałbym przy tym podkreślić, że właściwie prowadzona książka obiektu budowlanego jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu bądź zarządcy (zob. art. 64 ust.1 ustawy z dnia 1994 r./Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz.118 z późn. zm./). Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz.1134) określającym wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia, książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Wypełnianie tego obowiązku, a więc prowadzenie książki zgodnie z jej przeznaczeniem tj. dokonywanie zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego, niewątpliwie świadczy o prawidłowym zarządzaniu obiektem budowlanym, co przekłada się na jego utrzymanie we właściwym stanie technicznym. Natomiast nieprawidłowości związane z prowadzeniem książek obiektu budowlanego są w dużej mierze konsekwencją zaniedbań właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, co uwidacznia się np. w niewykonywaniu w obiekcie budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego czy prowadzeniu w obiekcie budowlanym nielegalnych robót budowlanych. Takie zachowania są niedopuszczalne w świetle obowiązków, które nakładają na właścicieli i zarządców przepisy ustawy – Prawo budowlane.
Zatem w trosce o bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych organy nadzoru budowlanego szczebla podstawowego mają obowiązek kontrolować sposób prowadzenia książek obiektu budowlanego przez właścicieli i zarządców. Niespełnienie obowiązku prowadzenia książki jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 93 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane). Przypominam przy tym, że zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy utrzymywaniu obiektów budowlanych. Oznacza to, że organy nadzoru budowlanego zostały zobligowane przez ustawodawcę do kontroli użytkowanych obiektów budowlanych i dotyczącej tych obiektów dokumentacji. Jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie ze strony organów nadzoru budowlanego mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych.”

Tak jednoznaczne wskazanie na wagę profesjonalnego prowadzenia książki obiektu budowlanego i rzetelnych przeglądów okresowych, jest nieocenionym wsparciem działań wszystkich podmiotów, które zabiegają o bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.