Zmiana ustawy Prawo Budowlane (105/14/0311)

Informowaliśmy już o listopadowym Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane 2010/243/1623. Teraz pragniemy donieść o tym, że nastąpiła zmiana do powyższej ustawy. Ustawą o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw 2011/32/159, zostało nadane nowe brzmienie art. 62 ust.4 oraz dodano do tego artykułu ust. 6a. Oto one:

Art. 62 ust. 4 Kontrole, o których mowa w ust.1 z zastrzeżeniem ust. 5-6a, przeprowadzają osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

ust. 6a Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą przeprowadzić także upoważnieni pracownicy państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.

Nowe zapisy wchodzą w życie od dnia 18 marca 2011 r.

Głos GINB w sprawie książki obiektu budowlanego (104/11/0810)

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego skierował pismo do Wojewódzkich Inspektorów, w którym odniósł się do prowadzenia książek obiektów budowlanych przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

„W związku z informacjami o uchybieniach popełnianych przez właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie prowadzenia książki obiektu budowlanego, zwracam się z uprzejmą prośba o przypomnienie powiatowym inspektorom nadzoru budowlanego o konieczności bezwzględnego egzekwowania obowiązków związanych z prowadzeniem tego dokumentu.
Chciałbym przy tym podkreślić, że właściwie prowadzona książka obiektu budowlanego jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu bądź zarządcy (zob. art. 64 ust.1 ustawy z dnia 1994 r./Dz. U. z 2006 r. Nr 156. poz.118 z późn. zm./). Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120. poz.1134) określającym wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia, książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania. Wypełnianie tego obowiązku, a więc prowadzenie książki zgodnie z jej przeznaczeniem tj. dokonywanie zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego, niewątpliwie świadczy o prawidłowym zarządzaniu obiektem budowlanym, co przekłada się na jego utrzymanie we właściwym stanie technicznym. Natomiast nieprawidłowości związane z prowadzeniem książek obiektu budowlanego są w dużej mierze konsekwencją zaniedbań właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, co uwidacznia się np. w niewykonywaniu w obiekcie budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego czy prowadzeniu w obiekcie budowlanym nielegalnych robót budowlanych. Takie zachowania są niedopuszczalne w świetle obowiązków, które nakładają na właścicieli i zarządców przepisy ustawy – Prawo budowlane.
Zatem w trosce o bezpieczeństwo użytkowanych obiektów budowlanych organy nadzoru budowlanego szczebla podstawowego mają obowiązek kontrolować sposób prowadzenia książek obiektu budowlanego przez właścicieli i zarządców. Niespełnienie obowiązku prowadzenia książki jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 93 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane). Przypominam przy tym, że zgodnie z art. 81 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo budowlane, do podstawowych obowiązków organów nadzoru budowlanego należy nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy utrzymywaniu obiektów budowlanych. Oznacza to, że organy nadzoru budowlanego zostały zobligowane przez ustawodawcę do kontroli użytkowanych obiektów budowlanych i dotyczącej tych obiektów dokumentacji. Jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie ze strony organów nadzoru budowlanego mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych.”

Tak jednoznaczne wskazanie na wagę profesjonalnego prowadzenia książki obiektu budowlanego i rzetelnych przeglądów okresowych, jest nieocenionym wsparciem działań wszystkich podmiotów, które zabiegają o bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych.

Przegląd techniczny poważne potraktowanie tematu (103/12/0710)

Jakość przeglądów technicznych, a co za tym idzie protokołów pokontrolnych, to temat bardzo często poruszany w dyskusjach w środowisku właścicieli i zarządców nieruchomości. Dlatego też z zadowoleniem przyjmujemy głos Pana mgr Waldemara Mazana z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości:

„(…) Bardzo istotnym w procesie eksploatacji obiektu budowlanego są jego okresowe kontrole w tym szczególnie kontrola, co pięć lat. Z praktyki wynika, że z dobrze przygotowanej i przeprowadzonej kontroli stanu technicznego obiektu zarządzający otrzymuje obiektywny obraz jego aktualnego stanu technicznego oraz istotne informacje dotyczące konserwacji, remontów i modernizacji. Ponadto zespół prowadzący kontrolę obiektu, co pięć lat określa warunki, na jakich obiekt może być dopuszczony do dalszej eksploatacji – użytkowania. Jest to szczególnie ważny dokument dla właściciela obiektu i jego zarządcy. Dlatego bardzo ważne jest by kontrole były dostatecznie szczegółowe oraz – zwłaszcza w przypadku większej liczby obiektów – stanowiły zbiór informacji porównywalnych. Na podstawie własnej praktyki mogę stwierdzić, że bez dobrej informacji o stanie technicznym obiektu budowlanego nie jest możliwa jego prawidłowa eksploatacja oparta o realny rachunek ekonomiczny

Zdarza się, że inżynierowie traktują przeglądy techniczne jako zło konieczne, jako sposób na „dorobienie do pensji”. Jesteśmy jednak zgodni, z naszego doświadczenia we współpracy z inżynierami wynika, że zdecydowana większość rozumie wagę przeprowadzanych kontroli okresowych, a swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z właścicielami i zarządcami, przygotowując wnikliwy materiał pokontrolny.

Oświetlenie LED (102/11/0710)

W ofercie wielu polskich i zagranicznych firm sprzedających sprzęt oświetleniowy, pojawiają się produkty zawierające diody elektroluminescencyjne, popularnie zwane LED. Należy rozróżnić w tym zakresie: półprzewodnikowe źródła światła, „ledowe” oprawy wnętrzowe oraz oprawy przemysłowe i uliczne, w których źródłem światła są diody LED. W wielu budynkach i w ich otoczeniu, szczególnie reprezentacyjnych budynkach biurowych, taki sprzęt oświetleniowy znalazł zastosowanie. Jednak oceny jego przydatności wśród zarządców nieruchomości są bardzo różne, od pełnego zachwytu do skrajnej dezaprobaty. Proszę pamiętać, że zastosowanie oświetlenia LED daje wymierne oszczędności zarówno jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej, jak i ograniczenie obsługi eksploatacyjnej. Warunkiem jednak jest nabywanie produktów renomowanych firm, które stosują diody najwyższej jakości. Oszczędności w przypadku zakupu „podróbek” będą iluzoryczne, takie półprzewodniki cechują się niską trwałością i niewielkim strumieniem światła. I uwaga na koniec, radzimy rozważnie wybierać temperaturę barwową, wiele głosów dezaprobaty mówiło właśnie o „nieprzyjemnym, zimnym świetle”. Są już diody LED dające duży strumień światła i neutralną lub wręcz ciepłą barwę.

Gala Dnia Budowlanych 2010 (101/11/0610)

W dniu 1 października 2010 r. o godzinie 11.30, w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Gromada” w Warszawie, przy ulicy 17 stycznia w Warszawie odbędzie się Gala „Dnia Budowlanych”. Gala jak co roku organizowana jest pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Ze względu na to, że w tym roku KBiN obchodzi jubileusz 15-lecia powstania, wydarzenie będzie miało bardzo uroczysty charakter. Zostaną wręczone odznaczenia państwowe oraz odznaki resortowe i odznaki konfederacji im. Karola Wielkiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, władze województwa i Warszawy.